Blogia
Sekeirox

Sociedade da Información (SI) e dignidade humana

Sociedade da Información (SI) e dignidade humana Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005
Declaración de principios:
5. Reafirmamos o noso compromiso co disposto no Artigo 29 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a saber, que toda persoa ten deberes respecto á comunidade, posto que só nela pode desenvolver libre e de cheo a súa personalidade, e que, no exercicio dos seus dereitos e liberdades, toda persoa estará só suxeita ás limitacións establecidas pola lei co único in de asegurar o recoñecemento e o respecto dos dereitos e liberdades dos demais, e de satisfacer as xustas esixencias da moral, da orde pública e do benestar xeral nunha sociedade democrática. O exercicio destes dereitos e liberdades non debe contradecir en ningún caso os obxectivos e principios das Nacións Unidas. Por esa razón, temos que fomentar unha sociedade da información na que se respecte a dignidade humana

0 comentarios