Blogia
Sekeirox

Sobre a creación de capacidades

Sobre a creación de capacidades Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005

Principios: 4. Creación de capacidades
29. Hai que ofrecer a cada persoa a posibilidade de adquirir as competencias e os coñecementos necesarios para comprender, participar activamente e beneficiarse plenamente da sociedade da información e a economía do coñecemento. A alfabetización e a educación primaria universal son factores esenciais para crear unha Sociedade da Información integradora para todos tendo en conta en particular as necesidades especiais das nen@s e mulleres. Á vista da ampla gama de especialistas nas TIC e a información que serán necesarios a todos os niveis, debe prestarse particular atención á creación de capacidades institucionais.
30. Debe promoverso o emprego das TIC a todos os niveis na educación, a formación e o perfeccionamento dos recursos humanos, tendo en conta as necesidades particulares das persoas con discapacidades e os grupos desfavorecidos e vulnerables.
31. A formación continua e de adultos, a capacitación noutras disciplinas e a aprendizaxe continua, a ensinanza a distancia e outros servizos especiais, tales como a telemediciña, poden ser chave á hora de beneficiarse das novas posibilidades ofrecidas polas TIC para os empregos tradicionais, os profesionais liberais e as novas profesións. A este respecto, a conciencia acerca da importancia que revisten as TIC e a adquisición de coñecementos nesta esfera son un cimiento fundamental.

Comentarios???

0 comentarios