Blogia
Sekeirox

Unha sociedade da información para todos: principios fundamentais

Unha sociedade da información para todos:  principios fundamentais Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005

Declaración de principios:
19. Estamos decididos a proseguir a nosa busca para garantir que as oportunidades que
ofrecen as TIC redunden en beneficio de todos. Estamos dacordo en que, para responder a tales desafíos, todas as partes interesadas deberían colaborar para ampliar o acceso á infraestructura e as tecnoloxías da información e as comunicacións, así como á información e ao coñecemento; fomentar a capacidade; reforzar a confianza e a seguridade na utilización das TIC; crear un contorno propicio a todos os niveis; desenvolver e ampliar as aplicacións TIC; promover e respectar a diversidade cultural; recoñecer o papel dos medios de comunicación; abordar as dimensións éticas da Sociedade da Información; e alentar a cooperación internacional e rexional. Acordamos que estes son os principios fundamentais da construcción dunha Sociedade da Información integradora.

0 comentarios