Blogia
Sekeirox

Educ Ando

Galescolas. Entrevista a Lois Ferradás

Levo xa unha boa tempada dedicándolle as miñas forzas e ilusións a todo o que se está a vivir nas Galescolas ; ao proxecto (hoxe xa unha realidade), de transformar e poñer en valor a educación da primeira infancia da Galiza do século XXI; axudando a tecer a rede de galescolas . Esta parte tan importante da miña vida non tivo, ata o momento, o espazo que se merece neste meu sekeirox. Para comezar a revertir esta situación, non se me ocorre unha forma mellor que recoller íntegramente a entrevista publicada en Irimia (en dixital en Vieiros) que lle fixeron a Lois Ferradás: sen dúbida, unha das persoas deste país que máis luz (en todas as vertentes do termo: claridade, brillantez, enerxía,... ) e sentido aporta ás Galescolas.

Galescolas. Entrevista a Lois Ferradás.

A Lois Ferradás a querencia pola educación infantil vénlle de hai máis de 30 anos, cando contribuiu a poñer en marcha e manter o programa Preescolar na Casa. Na actualidade, ademais de Vicepresidente de Irimia, é profesor de Didáctica da Educación Infantil na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago, da que é decano. Asemade asesora ao Consorcio, responsable do tema das galescolas. Disto conversamos con el.

Manolo G.Turnes - 19:02 14/03/2008

Por que o nome de galescola?

Porque son centros educativos, non só de coidado, e porque nelas se asegura a educación en galego e valorando a cultura do contorno. O concepto de gardería pertence ao pasado.


Son escolas?

Son centros educativos, nos que se acolle, coida e estimula a nenas e nenos de menos de 3 anos. Hoxe non é segredo para ninguén que as capacidades de aprender, de establecer vínculos, de explorar o mundo que nos rodea, de comprender e expresar ideas e sentimentos, comezan a se desenvolver nos primeiros meses de vida. Pensar que estas criaturas só teñen que aprender a mamar e arrotar é anacronismo, ignorancia ou mala idea. Pero son escoliñas diferentes das de educación primaria, nos seus horarios, espazos, equipamentos e actividades, na formación do seu persoal e nos servizos que prestan. Con independencia da administración que se encargue delas, nunca deberán perder este carácter propio, que ten en conta as características e necesidades dos seus usuarios.


Por que se crean agora?

Galicia leva un retraso grande na oferta de prazas en centros públicos para menores de 3 anos. Para comprobalo abonda con observar as listas de agarda nos periodos de inscrición; son centos e centos de familias que buscan sen logralo un posto para a súa prole. Precisamos multiplicar por 10 o número de prazas para achegarnos ás medidas europeas. As galescolas, ao compartir coas familias o coidado e educación de nenos e nenas, posibilitan que os pais, especialmente as nais, poidan desenvolver unha actividade laboral. Se observamos a súa distribución no territorio de Galicia podemos comprobar que algunhas están situadas en áreas pouco poboadas do interior. É a súa contribución a manter un medio rural socialmente vivo e economicamente viable.

Como vai a implantación do proxecto?

É cedo para facer balance. Un dos logros máis importantes foi poñer este asunto na axenda dos políticos; hai quen discute detalles da forma de facelo, pero ninguén pon en dúbida a súa necesidade. En menos de 2 anos puxéronse en funcionamento 20 galescolas, que supoñen arredor de 1000 prazas para nenas e nenos e foron contratadas 38 mestras/es e 91 educadoras/es. Pero, tan importante é que neste tempo se creou un proxecto educativo, unhas normas de funcionamento, un procedemento para a selección do persoal, un plan para a súa formación, un modelo arquitectónico e de equipamento, un servizo de apoio e de coordinación pedagóxica, unha potente rede.


Que se quere dicir cando se fala de rede de galescolas?

Estar en rede significa estar conectado. As galescolas non están illadas; traballan en equipo, relacionándose e compartindo os recursos, medios e instrumentos para unha xestión áxil e moderna e para un apoio pedagóxico que fai posible unha educación de calidade. Isto faise visible nas actividades de formación compartidas, nas reunións de directoras/es, na comunicación a través do portal galescolas.net, no seu boletín... É un traballo en cooperación entre profesionais e coas familias e os concellos.


Como se concreta a relación coas familias?

As familias son benvidas nas galescolas. Comézase coa entrevista de inscrición e continúase nas distintas reunións e nos encontros ocasionais do día a día. En cada galescola establécese un consello de participación, do que un terzo son pais ou nais. En varias galescolas acaba de iniciarse, en colaboración con Preescolar na Casa, un programa piloto chamado Espazos das familias que consiste en equipar un espazo para que poida ser usado por estas e realizar con elas actividades formativas e promover a súa participación nas actividades das galescolas.


Hai quen ve isto como un exercicio de adoutrinamento dos pais.

Quen iso di non coñece aos pais e nais actuais, que non se deixan adoutrinar. Pola contra, están desexosos de expresar as súas preocupacións e puntos de vista e escoitar de igual a igual a outros pais/nais e deixarse asesorar por profesionais expertos. Non están dispostos a pagar peaxe por exercer os seus dereitos de cidadanía nin a deixarse cautivar ideoloxicamente. Convén non minusvalorar a intelixencia destes pais e nais que forman parte dunha xeración, seguramente a máis culta e máis libre da historia de Galicia.


Cal é o papel dos concellos?

Forman parte do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que é quen xestiona a rede de galescolas. Teñen participación nas comisións de selección do persoal. Teoricamente faranse cargo dunha terceira parte dos gastos (a Vicepresidencia doutro terzo e as familias do restante, segundo os seus ingresos económicos). Unha representación do concello tamén forma parte da comisión de participación de cada escoliña. Algúns concellos dubidan de integrarse no Consorcio porque ven ameazada a súa autonomía. Asegurada a súa capacidade de participar nas decisións de planificación, e confiando na capacidade profesional do persoal educativo das galescolas, na miña opinión, o papel dos concellos está sobre todo en axudar a cada galescola a converterse nun proxecto de toda a comunidade local, escola de cidadanía participativa, obradoiro da cultura local, resposta ás necesidades de nenos/as e familias.


Podes sinalar os puntos fortes e febles deste proxecto?

Na miña opinión, un dos puntos máis fortes é a mesma concepción en rede, que minimiza os riscos, protexe e axuda a afrontar os desafíos; outra realidade formidable son os equipos de profesionais, formados, con iniciativa, comprometidos e identificados co proxecto; isto permítenos esperar o mellor. Tamén existen puntos febles, como é que sexa obxecto de disputas dos partidos políticos, ou que aínda queden moitas localidades sen galescola, que falte previsión e se improvisen algúns procedementos da organización, a falta de experiencia de participación das familias... outras tantas oportunidades de poñer en marcha o máis ambicioso proxecto de educación da primeira infancia da historia de Galicia.

 

A escola na rede (CFR de Ferrol)

O ano pasado contaba sobre a miña asistencia á charla impartida por Jordi Adell en ferrolterra. Gardo moi bo recordo daquela visita ao IES Sofía Casanova .

O que non pasara polo meu maxín naquel intre era que un ano despois ía volver a visitar o mesmo salón de actos, neste caso compartindo o papel de relator coa amiga Lucía Blanco.

Agradézolle aos responsables do CFR de Ferrol que nos convidasen e que nos tratasen o ben que nos trataron. Cando un está a gusto, o traballo sae moito mellor.

A nota de prensa enviada polo CFR informando sobre este evento o pasado día 10 dicía asi:

"O Centro de Formación e Recursos de Ferrol convocou unhas xornadas formativas dirixidas ao profesorado co obxecto de adentrarse nas posibilidades e futuro da internet no eido educativo. con estas xornadas procurarase reflexionar acerca das posibilidades da rede no desenvolvemento da competencia dixital e tratamento da información.

 

A través das catro conferencias coas que contará a actividade irán xurdindo debates en torno a diferentes aspectos relacionados coa realidade educativa e a integración das TIC.: neste sentido abordaranse aspectos como a competencia dixital e tratamento da información, a Internet como espazo educativo e amosaranse algún proxectos pilotos e experiencias salientabeis na integración das TIC nos centros educativos.

As xornadas terán unha duración de de 10 horas e serán certificadas polo CFR de Ferrol. Para matricularse o profesorado pode facelo dende a páxina web da Consellería de educación http://www.edu.xunta.es/fprof "

 

Nunha próxima anotación contarei sobre a charla que tivemos o pracer de manter Lucía e máis eu cos asistentes este xoves 17 de xaneiro "Tecendo a rede con ferramentas 2.0"

O vindeiro 21 tócalle o turno a Antonio R. de las Heras da Universidade Carlos III "Un modelo de integración das TIC en educación"

O 24 de xaneiro, volveremos a ter por ferrolterra a Jordi Adell que falará sobre "Competencia dixital na era da web 2.0

E para finalizar esta xeira de charlas e conferencias teremos a Fernando G. Paez e José Manuel Bouzán Matanza, que nos falarán sobre "O papel dos coordinadores TIC"

Na EducaParty - Santander 2007

 

 

Levaba unha boa tempada sen publicar neste meu Sekeirox por unha razón ou por outra. O caso é que fun deixando a manchea de cousas que teño por recoller aqui, para un momento mellor (que non dá chegado), permanecen escritas en follas de papel, arquivadas por distintos puntos do ordenador ou da web, tamén polo meu maxín,... xa lles chegará o momento.

Despois do encontro de Ayerbe , presentóusenos a oportunidade (a moitos dos asistentes), de volvernos a encontrar compartindo labores formativas. Nesta ocasión, e aproveito para agradecerllo públicamente, foi Luis Rojo (director pedagóxico do encontro e de Educared ) quen, asesorado polas amigas, do seu equipo de CEPAL (Maripaz, Sara, Almudena, Thais, Rafa, Nuria, Sandra, Mónica, María e Natalia, algunhas das cales nos acompañaron en Ayerbe amosándonos os tablet PC e as pizarras dixitais e cantando parte do repertorio do cancioneiro de Ayerbe) decidiu contar cunha representación da blogosfera educativa, para completar o grupo de formadores da EducaParty 2007 que se celebrou en Santander os días 4 e 5 de setembro.

Dende o sábado 2, os formadores colaboramos nas tarefas de montaxe dos equipos e comezamos coas accións de coordinación pedagóxica (tarefas que quedaron perfectamente recollidas de forma gráfica por distintos medios ).

O desenvolvemento do planificado funcionou á perfección (ou case). No encontro deuse unha boa conxunción de elementos: un marco moi bonito como é a península da Magdalena , un desplieque técnico de ensoño (en canto a equipamento informático, conexión, pizarras dixitais,...); o respaldo de grandes empresas, patrocinadores a UIMP ,... e como non (e sobre todo) a calidade das persoas que se reunían ali.

Unha vez máis (cada situación é distinta), a calidade humana do vivido neste tipo de actividades formativas compartidas, compensa con creces o traballo, esforzo e dedicación investidos na preparación da execución pedagóxica destes eventos, cada un na parte que lle toca.

Unha vez máis, coñecín novas persoas e personaxes que seguen a aumentar e facer máis resistente a miña rede social; e unha vez máis puxen voz, mirada e expresión a moitas das fontes de información das que bebo cada día.

Como xa teño comentado nalgunha ocasión, este tipo de encontros e relacións personais (reais, cara a cara) fan que os textos e publicacións que nos atopamos na rede en diversos formatos, nunca máis sexan o que eran ata ese momento. A nosa voz interior, que a cotío nos acompaña nas lecturas de autores, dos que non coñecemos máis que a súa obra, énchese de matices e connotacións enriquecedores, en canto sabemos como "respiran" esas persoas, como miran, como sorrín.

A partir de agora os textos de Bea, de Juanmi, de Artur ,... (como xa me acontecera antes con outros dos meus amigos blogosféricos) terán as voces, os xiros e as expresións dos seus autores o cal supón un enriquecemento emocional importante ás miñas lecturas. Uns monstruos Guiño nesta vida, na segunda, ou na que veña.

Estase realmente a gusto (cada vez me sinto máis cómodo) departindo e compartindo en días coma estes, coa xenialidade de Luis e Paco (ao que non vía dende 2005), con Isidro e con Lu (que atesouran unha forza interior vestida de sensibilidade que me teñen encantado), con Víctor e con Marcos , con Elena , con José Dulac e coas amigas e amigos de Cepal; e con Charo e Lourdes, que sempre están ahi, algo que para min é moi importante,...

Tamén tivemos a sorte e a ocasión de vernos (brevemente) con Felipe Zayas e Tiscar, o cal sempre é un pracer; e de falar con tantas e tantas persoas que non vou citar nesta anotación porque sería extenderme en demasía (non porque non me lembre deles).

Trala presentación do evento, entrega de documentación e saúdo das autoridades (que ben falan e que cousas tan bonitas din, ás veces!!) comezou a carga de contidos. A presentación realizada por Ismael Nafría, deixounos un bo sabor de boca a todos os que estamos un pouco metido nestes temas, aínda que tentou contar moooitas cousas en moi pouco tempo e quizais algún dos asistentes sufrise unha pequena "infosaturación"; con todo, para min estivo correcto.

A continuación tivemos a sorte de escoitar a Lu e a Isidro falando das súas experiencias cos blogs nas súas aulas. (Os que non os coñecían seguro que quedaron prendados deles).

Luis Rojo axudounos a coñecer un pouco máis dos Tablet PC, que fixeron as delicias de moitos dos asistentes [eu tamén aprendín algunhas cousas sobre estes ordenadores, que me pareceron interesantes (pensando sobre todo na utilización destas ferramentas por parte dos máis pequenos; o mesmo me pasou coas pizarras dixitais)].

Tras un descanso, fíxose entrega dos premios aos profesores innovadores, aos que tamén tiven a sorte de coñecer: José Manuel Arranz (Xeometria Activa) e José Carlos Ruiz (Numancia).

A continuación empezou a festa. A carpa empezou a ferver coa actuación maxistral do maestro Paco (Francisco Muñoz de la Peña) . Mr Wong (como exemplo de ferramenta para xestionar marcadores sociais) cobrou protagonismo e coa axuda dos que estabamos facendo o apoio nas seccións que tiñamos encomendada, coido que os asistentes colleron a esencia dos marcadores sociais; e o reto proposto por Paco (quen por certo fixo unha excelente crónica do evento , e polo tanto eu non me extendo moito máis) funcionou moi ben.

Despois da intervención de Paco, veu unha das miñas decepcións da festa: o non poder participar dos concursos (caza dos tesouros) nos que se repartían premios ben interesantes aos gañadores (non quere dicir que fose a gañar eu, pero polo menos ter a oportunidade; non lle andaría moi lonxe, creo): Tablet Pcs, Ipods,.... :(

E para os que non tivemos que impartir obradoiros aos alumnos da UIMP, pois ali rematou a primeira xornada.

O último día foi de moito curro para empezar a xornada: "se non queres caldo: tres tazas" Durante toda a mañá, e de forma case que ininterrompida, todos os formadores impartimos o obradoiro que tiñamos asignado. Eu tíveno realmente doado, xa que os materiais preparados por Charo, sobre ferramentas web 2.0, se deixaban adaptar perfectamente ás condicións (equipos, auditorio e tempo) que tiñamos.

A oferta era variada:

EduBlogs: Blogs y Educación - Taller de elaboración y administración de un Blog educativo.
Herramientas Web 2.0 - Utilidad pedagógica y modelos de uso de estos nuevos servicios on line.
Pizarra Digital y soft educativo - Pizarra digital interactiva como recurso dentro del aula.

Tralo xantar e a sesión de karaoke , veu o turno dos paneis temáticos, (tamén moita variedade - Podcast educativo: as clases no iPod, - Wikis: ferramentas colaborativas na Web; - LIM: ferramenta de creación de contidos didácticos ; - Mapas Conceptuais: Cmaptools ; - Second Life e o seu potencial educativo; - Crear un Blog coa ferramenta A Navegar; - Blogs a fondo ; - Ferramentas Web 2.0 a fondo) . Eu pola miña parte centrei a miña charla deste último panel: nos pes da Web 2.0 (un pouco máis) e na sindicación de contidos (o recolledor de Ayerbe volveu a funcionar).

Para rematar: outro concurso (que me deixou o mel nos beizos), unha boa cea cos amigos e volta para a casiña.

A anécdota das xornadas para min (houbo moitas), e que dá unha certa idea de a onde chega a nosa "doenza" ou virtude ;) é cando vexo a Paco, charlando, de forma distendida, durante uns minutos cunha das azafatas que amablemente atendían un dos stands de Telefónica. Ao rematar a xornada... a azafata, que acababa de contactar co mundo dos blogs, tamén tiña un blog creado e cun par de anotacións realizadas ... iso si que é "blogvanxelización" !!!

Una foto de Flickr

 


 

En Inforensino 2007

En Inforensino 2007

Ao longo desta xornada, estarei compartindo con outros poñentes o estrado do Pazo de Congresos de Lugo nas xornadas Inforensino 2007 , organizadas polo CFR de Lugo , a quen lles agradezo a invitación a participar (tamén a ti Paco) que terán lugar os días 14, 15 e 16 de setembro.

Charlaremos sobre a Web 2.0, sobre algunhas ferramentas que podemos incluír neste saco, e de como lles podemos sacar proveito no ámbito educativo. A segunda parte da miña intervención estará centrada no uso de blogs e wikis nos centros.

Xa contarei as miñas impresións (teño aínda pendente a crónica do acontecido na EducaParty 2007 - Santander ) na que compartín, entre outras cousas, labouras de formador xunto a moitos amigos e amigas da blogosfera educativa. A crónica está no forno a puntiño de saír. ;)

2º Encontro de Edublogs: Marcadores sociais e sindicación de contidos.... por pelotas

2º Encontro de Edublogs: Marcadores sociais e sindicación de contidos.... por pelotas

1. Desculpas

Esta anotación debera estar publicada hai xa uns días, xa que son un dos poucos relatores do 2º Encontro de Edublogs , celebrado en Ayerbe, que todavía non "colgou" a súa presentación ou o guión da súa comunicación ou obradoiro; desculpas tamén polo final do título escollido neste artigo, pero se queres saber por que é asi, terás que chegar ao final da anotación Guiño.

Aproveito esta situación, de publicala unha vez rematado o encontro, para incorporar algún elemento novo, tanto á presentación como ao desenvolvemento do obradoiro.

2. A miña visión do obradoiro

O primeiro reto que se me presentou antes de iniciar o obradoiro, foi facer fronte á gran diversidade de competencias dos asistentes con respecto aos temas a tratar. A sindicación de contidos é un elemento básico na forma de comportarnos na rede na actualidade, e moitas veces facemos uso deste "servizo" sen pararnos a pensar demasiado no tema, e outras veces, simplemente non facemos uso del, ben porque non queremos ou porque non sabemos. E con respecto aos marcadores sociais, para algúns foi un descubrimento pero para a maioría foi unha forma de sacar a flote algo que xa sabían y que tal vez a partir de agora utilicen un pouco máis.

Pois ben, ese era un pouco o obxectivo do obradoiro, falar destes "servizos" que nos ofrece internet (facelos visibles), para facernos a vida un pouco máis doada, pero sen meternos demasiado en aspectos técnicos ou explicacións que poderían resultar demasiado forzadas para algúns e demasiado "light", para outros (e todo iso en 2 horas).

3. O desenvolvemento

O que tivemos, foi unha charla distendida na que contei, de forma sucinta, a miña experiencia persoal no uso destes servizos. Falamos de moitas cousas: de tecnoloxías, de información, de COMUNICACIÓN; de como entendo a utilización destas ferramentas que nos permiten ser parte activa na producción e transmisión da información e non só consumidores; falamos dalgúns aspectos chave, no éxito destes servizos: facilidade de uso e independencia tecnoloxías particulares; o RSS e o etiquetado da información por parte das persoas.

Tomado da wikipediaUnha vez falamos dos conceptos, da súa utilidade e de posibles usos na vida diaria, estivemos a ver como recoñecer ou buscar as sementes RSS dos sitios que nos interesan e falamos dalgunhas ferramentas que coñezo para sacar proveito da sindicación e dos marcadores sociais. Falouse do FeedReader , de Rojo , de Feedness , de Syndigator , de Google Reader e de Bloglines , ferramenta na que afondamos un pouco máis. En canto a marcadores sociais, falouse de Furl , de del.icio.us , de Mr.Wong e sobre todo de Blinklist .

Unha vez abordadas: as ideas, os conceptos, e algunhas formas de facer (procedementos); procuramos provocar unha especie de trebón de ideas en común, para sacarlle punta a estas ferramentas no ámbito educativo. Algunhas destas ideas foron:

 

 • Seguimiento dos blogs personais;
 • Seguimiento de blogs grupais (ou outro tipo de publicación dinámica);
 • Recepción de novedades sobre unha temática determinada;
 • Suscripcións a publicacións concretas (fundamental para os investigadores de calquera nivel);
 • Seguimiento de novas sobre lexislación, subvencións;...
 • Fuentes bibliográficas compartidas e novidades editoriais
 • Ángel: seguimento dos blogs dos seus alumnos; ou dos seus múltiples blogs; compartidos,…

 

Antes de rematar, ofrecemos algunhas ligazóns para afondar no tema: "para nota".

Sindicación:

 

Marcadores sociais ou "levar os favoritos postos"

Personalmente e como relator, quedei encantado co interese amosado polos asistentes ao obradoiro, tanto por algunhas cousas das que contei, como pola forma que foi tomando a charla e o intercambio das ideas.

4. A sorpresa,... por pelotas

Un aspecto que parece que causou certa sensaciónSonriente, foi a visualización do proceso de agregación das sementes RSS e a comprobación real da efectividade desta ferramenta no que a aforro de tempo se refire á hora de manexar a información. Esta visualización ocorréuseme a noite anterior e tíñaa prevista tan só para o caso de que fixese falta, porque non sabía se esta tecnoloxía punta funcionaría ou non; o certo é que funcionou e moi ben. O agregador de sementes RSS, que dende hoxe utilizarei cando toque falar deste tema (do que porei as imaxes en canto as reciba), bautizareino co nome de "Lector de sementes RSS de Ayerbe " ("Lector de semillas RSS de Ayerbe "), en honra ao pobo que tan ben nos acolleu durante este 2º Encontro de Edublogs .

 

 

PD. A explicación do RSS foi un pouco máis extensa. O que aparece no vídeo é unha síntese que quedou recollida grazas a Montse, Charo e Antonio.

 

2º Encuentro de Edublogs: Marcadores sociales y sindicación de contenidos.... por pelotas (Versión Castellano)

2º Encuentro de Edublogs: Marcadores sociales y sindicación de contenidos.... por pelotas (Versión Castellano)

1. Disculpas

Esta anotación debiera estar publicada hace ya unos días, ya que soy uno de los pocos relatores del 2º Encuentro de Edublogs , celebrado en Ayerbe, que todavía no "colgó" su presentación o el guión de su comunicación o taller; disculpas también por el final del título escogido en este artículo, pero si quieres saber por qué es así, tendrás que llegar al final de la anotación Guiño.

Aprovecho esta situación, de publicarla una vez terminado el encuentro, para incorporar algún elemento nuevo, tanto a la presentación como al desarrollo del taller (obradoiro).

2. Mi visión del taller

El primer reto que se me presentó antes de iniciar el taller, ha sido hacer frente a la gran diversidad de competencias de los asistentes, con respecto a los temas a tratar. La sindicación de contenidos es un elemento básico en la forma de comportarnos en la red en la actualidad, y muchas veces hacemos uso de este "servicio" sin pararnos a pensar demasiado en el tema; otras veces, simplemente no hacemos uso de él, bien porque no queremos o porque no sabemos. Y con respecto a los marcadores sociales, para algunos ha sido un descubrimiento pero para la mayoría fue una forma de sacar a flote algo que ya sabían y que, tal vez, a partir de ahora utilicen un poco más.

Ese era un poco el objetivo del taller, hablar de estos "servicios" que nos ofrece internet (hacerlos visibles), para hacernos la vida un poco más fácil, pero sin meternos demasiado en aspectos técnicos o explicaciones que podrían resultar: demasiado forzadas para algunos y demasiado someras, para otros (y todo eso en 2 horas).

3. El desarrollo

Lo que vivimos, ha sido una charla distendida en la que conté, de forma sucinta, mi experiencia personal en el uso de estos servicios. Hablamos de muchas cosas: de tecnologías, de información, de COMUNICACIÓN; de como entiendo la utilización de estas herramientas que nos permiten ser parte activa en la producción y transmisión de la información y no sólo consumidores. Hablamos de algunos aspectos clave, en el éxito de estos servicios: facilidad de uso e independencia de tecnologías particulares; el RSS y el etiquetado de la información por parte de las personas.

Tomado da wikipediaUna vez abordados los conceptos, su utilidad y sus posibles usos en la vida diaria, estuvimos viendo cómo reconocer o buscar las "semillas" RSS de los sitios que nos interesan y hablamos de algunas herramientas que conozco para sacar provecho de la sindicación y de los marcadores sociales. Se habló del FeedReader , de Rojo , de Feedness , de Syndigator , de Google Reader y de Bloglines , herramienta en la que ahondamos un poco más. En cuanto a marcadores sociales, se habló de Furl , de del.icio.us , de Mr.Wong y sobre todo de Blinklist .

Una vez abordadas: las ideas, los conceptos, y algunas formas de hacer (procedimientos); procuramos provocar una especie de tormenta de ideas en común, para sacarle punta a estas herramientas en el ámbito educativo. Algunas de estas ideas han sido:

 

 • Seguimiento de blogs personales;
 • Seguimiento de blogs grupales (u outro tipo de publicación dinámica);
 • Recepción de novedades sobre una temática determinada;
 • Suscripciones a publicaciones concretas (fundamental para los investigadores de cualquier nivel);
 • Seguimiento de noticias sobre legislación, subvenciones;...
 • Fuentes bibliográficas compartidas y novedades editoriales
 • Ángel: seguimiento de los blogs de sus alumnos; o de sus múltiples blogs; compartidos,…

Antes de terminar, compartimos algunos vínculos para ahondar en el tema: "para nota".

Sindicación:

Marcadores sociales o "llevar los favoritos puestos"

Personalmente y como "relator", quedé encantado con el interés mostrado por los asistentes al taller, tanto por algunas de las cosas que conté, como por la forma que fue tomando la charla e intercambio de ideas.

4. La sorpresa,... por pelotas

Un aspecto que parece que ha causado cierta sensación Sonriente, ha sido la visualización del proceso de agregación de las semillas RSS y la comprobación real de la efectividad de esta herramienta en lo que a ahorro de tiempo se refiere a la hora de manejar la información. Esta visualización se me ocurrió la noche anterior y la tenía prevista, tan solo para el caso de que hiciese falta, porque non sabía si esta tecnología punta funcionaría o no; lo cierto es que funcionó y muy bien. El agregador de semillas RSS, que desde hoy utilizaré cuando toque hablar de este tema (del que pondremos más imágenes en cuanto las reciba), lo bautizaré con el nombre de "Lector de sementes RSS de Ayerbe " ("Lector de semillas RSS de Ayerbe "), en honor al pueblo que tan bien nos ha acogido durante este 2º Encuentro de Edublogs .

 

 

PD. La explicación del RSS ha sido un poco más extensa. Lo que aparece en el vídeo es una síntesis que quedó recogida gracias a Montse, Charo y Antonio.

 

Aprender facendo

Vía E-Learning, conocimiento en red y web2.0 dou con este vídeo dunha entrevista (do programa Redes TVE) a Roger Shank .

 


Compartindo con Preescolar na Casa. AMIE 07

O outro día, dende Biarritz, comentei sobre a chegada do grupo de amigos de Preescolar na Casa, á xuntanza con outros amigos da ACEPP (francesa) e do ICE de Portugal.

Agora, xa en casa, son moitas as notas a analizar, as fotos a subir a Flickr e sobre todo as sensacións a regustar. Falarei do que vivín, da organización, das distintas realidades educativas e rurais que puiden percibir grazas ao debuxo da situación que se nos achegou, por parte dos diversos participantes; O principal para min, foi o contacto coas persoas coas que fixen a viaxe, e despois a acollida dos amigos franceses e a disposción a intercambiar experiencias e coñecementos dos amigos portugueses.

Created with Paul's flickrSLiDR. . .

Dos primeiros, quedei encantado de que me tocase de compañeiro de habitación ao Toño do Lodoselo. Toda unha fonte de bo facer e de enerxía capaz de transmitir ese empurrón do que falaba na súa charla, (en canto poda, non dubides que me achegarei por Lodoselo, Toño); tiven a sorte tamén de estar en todo momento ben acompañado e desfrutar da conversa de auténticos "monstruos" na arte de contar; disfrutei de toda esa familia de Preescolar na Casa que me abriu os seus brazos coma se estivese con eles dende sempre, fixéronme estar moi a gusto. Grazas Carmen, Sara, Juan José, Verónica, Mónica, Alejandro, Manuel, Remedios, Jorge, Pablo, MªLuz, Josefina, José Manuel, Gertrudis, Toño, Ana Isabel, Esther, Mª Jesús, Mónica, Elena, Alexandra, Nila, Milagros, Avelina (calquera día che aparezo polos teus Ancares), José Carlos, Mª Carmen, Alejandro, Noa, Concepción, Manuel, Luz, Alicia, Sonia, Mónica, Moncho,
Antía, Brais e Xian, e tamén a José Luis que tan ben nos levou atravesando a península ata as terras francesas.

Quedan aínda moitas reflexións sobre o ali vivido, por contar no Sekeirox

AMIE:nenos, pais dos medios rurais. Foro Europeo

AMIE:nenos, pais dos medios rurais. Foro Europeo

Tras unha longa pero boa viaxe dende Galiza chegamos a Biarritz (Francia), cidade que nos acolleu de marabilla aos asistentes ao Foro Europeo AMIE . Unha ampla representación de persoas "amigas" de Preescolar na Casa (Galicia), ICE (Portugal) e ACEPP (Francia) acudimos a esta xuntanza que ten un programa do máis completo e interesante. A convivencia e a acollida que tivemos foi de sacar o sombreiro. A maratoniana xornada do sábado (A acollida 9:00h, a apertura as 10:00h, a continuacion a conferencia debate: De l'éducation à l'engagement citoyen pour le développement des territoires ; e pola tarde ás 14:30h os obradoiros nos que se traballou sobre os temas abordados na conferencia matinal; as 17:30h as conclusións dos obradoiros; e remataremos cunha velada festiva amenizada por unha coral de cantantes do País Vasco, que son moi boas; en canto remate esta anotación alá vou.

A xornada de mañá tamén se prevé do máis interesante: ás 9:30h comenzará a exposición de diversas experiencias desenvoltas nos diversos territorios polas institucións que forman parte do programa AMIE .

En canto volte, a crónica do evento máis detallada.

Xa hai algunhas fotos do encontro na rede. Pola minha parte puxen algunhas en flickr, coa etiqueta: amie07

Diálogos en Educación

 

Ontes, souben pola prensa: que dentro do programa do curso de formación do profesorado "Diálogos en Educación", organizado polo Centro de Formación e Recursos de Ferrol (CEFORE), (dirixido ao profesorado e membros das ANPAS; e impartido nas dependencias do IES Sofía Casanova), este xoves 25, tería lugar a xornada: "Os retos educativos na Sociedade do Coñecemento". Os poñente convidado para a ocasión, foi todo un luxo: Os que tivemos ocasión de asistir puidemos compartir a charla con Jordi Adell Segura. Do Centro de Educación e Novas Tecnoloxías (CENT) da Universidade Jaume I de Castellón. Tamén participaron na mesa redonda, Miguel Ángel souto Fraga (Delegado da Voz de Galicia); Eduardo Crego Alonso (Profesor de Matemáticas do CPI Monte Caxado) e Xoán Carlos Albarellos Codesido (Asesor TIC do CFR de Ferrol).

Jordi Adell, demostrou as súas dotes de gran orador, e amenizou unha conversa axeitada ao nivel da maioría dos asistentes. Fixo un percorrido evolutivo das tecnoloxías da información e da comunicación, partindo das primeiras mostras escritas ata chegar aos nosos días; e fixo fincapé na aceleración progresiva que van adquirindo os cambios conforme nos achegamos aos nosos días e dende as orixes da escritura. Falou da relación recíproca entre os cambios que as persoas imprimen nas tecnoloxías e nos cambios que estas provocan nas persoas.

Abordou a temática da fenda dixital e detívose na reflexión das formas de vivir dos rapaces de hoxe en día (nativos dixitais) con respecto aos inmigrantes dixitais (case que a maioría dos asistentes á charla).

Falou do cambio que se debe dar nas formas de facer na escola, atendendo ás novas realidades que nos atopamos nelas; fixo fincapé nas novas realidades de alfabetización dixital.

Aproveitando o comentario de que estarían a facer os fillos dos asistentes ao evento, fixo un percorrido polas ferramentas máis utilizadas no contexto da denominada web2.0 incidindo no seu carácter eminentemente participativo e social.

A raíz do debate suscitado, comentou que o problema máis gordo non son os medios en si mesmo, senón o que estes aportan ao discurso dos docentes, como estes poden axudar a plasmar a creatividade necesaria dos docentes de cara a aportar solucións imaxinativas e colaborativas que atendan ás necesidades dos rapaces. Falou, de forma sucinta, de posibles propstas didácticas participativas, como poden ser as Webquests, "xa que para facer o mesmo que se ven facendo ata o de agora nas aulas, pero utilizando novos medios, pois mellor adicar os esforzos a outras cuestións xa que non se mudaría nada ou case nada; e a escola seguirá a estar desfasada".

Fixo unha defensa da súa forma de ver a vida, na procura dunha sociedade máis libre, máis informada e máis feliz, dende a defensa da filosofía do software libre. E amosou a súas dúbidas sobre o éxito de propostas dirixidas dende arriba e que coa participación dos monopolios editoriais, pretenden aglutinar o esforzo creador dos profesores. Apostou pola colaboración e cooperación a pé de aula, de centro, de contornos de intereses compartidos, vaian crean do un fondo que chegue nalgún momento a convertirse nos materiais de referencia para os profesores que o desexen.

Nos comentarios xurdidos a raíz das diversas intervencións puiden escoitar en voz alta (ata o de agora só o oira en forma de runrun) que a administración educativa galega vai apostar decididamente polo software libre, e vaille ofrecer aos profesores a posibilidade de utilizar Drupal como xestor de contidos e Moodle (entre outras) como plataforma de ensinanza en liña.

Gustoume a experiencia. a verdade é que me colei na festa (non estaba apuntado nin asistía para conseguir o ansiado papeliño, senón porque realmente quería escoitar en directo a Jordi Adell, que é un referente e un gran orador.

Polo que estiven a ver no programa do curso, é posible que me cole (se me deixan) nalgunha outra das xornadas, que tamén contan con persoas de renome no eido educativo:

Febreiro:

Xoves 15. "As competencias básicas do alumnado, un referente para avanzar"- Jaume Sarramona i López. (Dpto de Pedagoxía Sistemática e Social da UAB); Germán Castro Tomé (Director Diario de Ferrol); Mª Jesús Varela Souto. (Profa IES Fernando Esquío de Neda) e Xosé Ramos (Director do CFR de Ferrol)

Marzo:

Xoves 15- "A comprensividade e a atención á diversidade". Mariano Fernández Enguita (Facultade de Ciencias Sociais. Universidade de Salamanca); Germán Castro Tomé; José alejo González (Orientador IES Sofía CAsanova de Ferrol); Gemma Argüelles Botana (Asesora do CFR de Ferrol)

Xoves 29. "O reto da educación intercultural" (F. Javier García Castaño (Laboratorio de estudos interculturais. UG); Germán Castro Tomé; Ana Veira García (Profa. IES. Breamo Pontedeume); Mª José Souto Lorenzo (Asesora do CFR de Ferrol)

Abril:

Xoves 19. "A educación en valores, educar ou instruír?". Jurjo Torres Santomé (Facultade de Ciencias da Educación. UdC); Germán Castro Tomé; Alberto Sucasas Peón (Prof. IES Sofía CAsanova); ánxela Loureiro Fernández (Asesora do CFR de Ferrol)

Maio:

Xoves 10: "A avaliación nos centros educativos" Miguel ángel Santos Guerra. Facultade de Ciencias da Educación UMálaga); Miguel Ángel Souto Fraga; Covadonga Rodríguez-Moldes Rey (Directora IES Mugardos); Francisco Castillo Rodríguez (Asesor do CFR de Ferrol)

Bitácoras, Blogs e Fotoblogs: as novas canles de expresión

Bitácoras, Blogs e Fotoblogs: as novas canles de expresión

Se podo achégome o vindeiro sábado 13 de xaneiro pola tarde (pola mañá non podo, que estarei no Obradoiro de Blogs que imparto en Betanzos) á xornada que organiza o Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal do Ensanche en Santiago de Compostela. Como leo en Código Cero : "A xuntanza, titulada Bitácoras, Blogs e Fotoblogs: as novas canles de expresión, xirará arredor da seguinte cuestión: a revolución social e comunicativa que xorde do fenómeno blog, os fotologs e a práctica do podcast. A xornada servirá para afondar nas posibilidades que achegan estes novos formatos de expresión, “e como constitúen hoxe en día unha ampla rede social cun bo emprego da lingua galega”. Será unha boa ocasión de escoitar e aprender de María Yáñez. Que é unha bitácora. Reflexión sobre o fenómeno da extensións dos bitácoras e outras canles de expresión por internet. Raquel Gamallo e Manuel L. Pan . Ferramentas e recursos en galego para crear blogs. Alberto Yáñez . Internet como unha comunidade participativa e de troco de noticias. www.chuza.org; Carlos Neira. Un perfil das bitácoras galegas. Amador Loureiro. Blogs e fotologs como canle de expresión: literaria, musical, artística e de análise social e político. Modesto del Río. Os podcasts. Presentación de Experiencias en blogs e fotoblogs. Bitácoras e música: Noel Feáns. A regueifa. Martín Wu. The Homens. Língua e Literatura. Nel Vidal e Suso de Toro. Bitácoras de Cine. Martín Pawley.

Actualización 16/01/2007

Non puiden asistir :( e sei que a xornada non defraudou a ninguén. Grazas a Modesto en Modestoweb.org, por facer a crónica da xornada (aínda que aos que non asistimos nos quedasen os dentes máis longos :)

 

A blogosfera no CMG

A blogosfera no CMG

Ontes estiven no CMG (Centro Multimedia de Galicia) , en Santiago. Alí están a desenvolver unhas xornadas, dentro da súa proposta formativa, sobre a blogosfera. O obxectivo destas xornadas é "achegar o mundo dos Blogs a través das experiencias dos máis destacados blogueiros galegos. Por medio destas xornadas daranse a coñecer, entre outros temas, o uso de diferentes aplicacións dos Blogs, o perfil do blogueiro galego e os Blogs con temática fotográfica e de video".

O programa dá moitos máis detalles sobre esta proposta formativa-informativa a continuación esbozase o temario:

 • XORNADA 1: A BLOGOSFERA: PRIMEIROS PASOS
  • Como crear un blog: Pedro Silva
  • Ler blogs: "Opaco"
  • Información sen control xerárquicos: o modelo Chuza. Berto Yáñez
 • XORNADA 2: REFLEXIONANDO SOBRE BLOGS
  • O deseño dos blogs e o perfil do blogueiro galego. Carlos Neira
  • A libre difusión de contidos: as licenzas Cretive Commons. Eduardo Allende
  • Blogs: información e novo xornalismo. Nacho Mirás
 • XORNADA 3: BLOGS PARA MIRAR
  • Blogs e ilustración. Santy Gutiérrez
  • Blogs e fotografía. Paula Gómez
  • Blogs e vídeo: o fenómeno YouTube. Martín Pawley
 • XORNADA 4: BLOGS PARA ESCOITAR
  • Podcast
  • Da radio á rede_e-music. Isaac González
  • Música da libre difusión. "O Regueifeiro"

Actualización 10-01-2006

 Chiti pediume un resumo do acontecido nas xornadas; no seu lugar podedes descargar toda a información que nos proporcionaron nas xornadas aqui:

1ª Xornada | 2ª Xornada | 3ª Xornada | 4ª Xornada

Obradoiro de bitácoras no Concello de Betanzos

Obradoiro de bitácoras no Concello de Betanzos

Código Cero, faise eco do obradoiro sobre blogs e ferramentas relacionadas, que se vai desenvolver no Concello de Betanzos, e que un servidor, con moito gusto, vaise encargar de conducir.

O obradoiro, que terá unha duración de 30 horas (que ben o imos pasar os sábados pola mañá dende o vindeiro 16 de decembro!!), constitúe a aposta da Concellería de Xuventude de Betanzos por "dar resposta ás demandas de formación recollidas na Oficina de Información Xuvenil" (OMIX). A actividade terá a súa sede na aula de informática do Complexo Cultural San Domingos. Trataremos de tirar partido do uso de ferramentas abertas e de balde, que os mozos teñen á súa disposición en Internet. Abordaremos o tema blogs dende diversos ámbitos, desmiuzarémolos para aproveitar o potencial de todos os seus elementos; tentaremos facer uso de ferraentas que podemos utilizar nas bitácoras e a idea é que cada participante no obradoiro ou grupo, elabore un pequeno proxecto que se traduza na realización e mantemento dun blog que se axuste tanto ao seu nivel de comptencias coma aos seus intereses e gustos. Como lema deste obradoiro, botei man da versión galega dunha das mellores frases que escoitei sobre a blogosfera, no ámbito do BlogAut : "No teu blog ou no meu? "Para máis información, cómpre contactar coa OMIX a través do teléfono 981 771 300, no enderezo electrónico: omixbetanzos@yahoo.es ou normalizacion@betanzos.dicoruna.es

Por suposto tamén podedes contactar conmigo ;)

Se algún outro Concello, organismo administrativo, agrupación, ... desexa desenvolver unha actividade similar, xa saben onde me teñen. A proposta formativa, coido que é ben interesante, e o seu desenvolvemento agardo que sexa enriquecedor para todos.

Blogs e ferramentas 2.0 nos centros

Cada vez son máis os profes que deciden utilizar o tempo das súas materias optativas ou das súas tarefas adicadas á orientación dos alumnos, precisamente a eso: a orientalos no manexo, uso e disfrute das tecnoloxías que van saíndo todos os días.

 • Isidro Vidal ofértalles aos seus alumnos de 2º da ESO un obradoiro de blogs . O programa vaise centrar na creación de blogs individuais e colectivos; aprender a publicar texto, insertar imaxes, audio e video. Traballar con servidores gratuitos para aloxar multimedia: Odeo, Youtube ou Google video, Flickr e utilizar os servizos destos para os blogs. Isidro creou o seu propio blog para o desenvolvemento do obradoiro de blogs .
 • Felipe Zallas, aproveita a optativa Redacción y diseño de prensa que se imparte na ESO na Comunidade Valenciana, facendo unha reorientación da súa proposta inicial cara ao seguimento da evolución que está a experimentar os medios de comunicación (prensa dixital, radio e TV por Internet...) e da aparición de novos medios (blogs). Despois dos tanteos iniciais que se poden seguir nas evolucións deste blog de aula: En el Villena, desenvolto o curso anterior, Felipe elaborou esta innovadora (no que se refire a traballo na aula ou fóra dela) proposta ou programa para o curso que comeza.
 • Dende o Departamento de Orientación do García Barbón de Verín (Ourense), Daniel Veiga ofrécelles aos seus alumnos esta interesante proposta para "Orientarse en Internet" . A proposta inclúe unha introducción a internet; o correo electrónico: Yahoo e Gmail; Como crear un blog con Blogia; Aprender a buscar información na rede de xeito automático con Bloglines; Aprender a buscar información en internet; Ofrécelles unha serie de recursos de información académica e profesional; e o traballo con outras ferramentas enmarcadas dentro das denominadas da Web 2.0

I Simposio Internacional de universidades lectoras

Con toda seguridade, non asistirei de forma presencial ao congreso organizado pola Universidade de Extremadura, eque terá lugar os días 6 e 7 de Novembro de 2006 no Palacio de Congresos de Badajoz. Este congreso,  destinado a toda la comunidad universitaria, principalmente estudiantes, pero también profesores, animadores, bibliotecarios, etc; ten como principal protagonista: o hábito da lectura e todo o que a rodea. O enfoque, segundo nos conta Paco , "pretende debatir e reconceptualizar o papel da lectura na Universidade, con temas tales como as prácticas académicas de lectura e escritura, o contexto institucional, o papel das bibliotecas e a documentación, os mediadores de lectura, a lectura e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o deseño de actividades de extensión universitaria relacionadas coa lectura, etc".

Para min e para os que non nos podamos desplazar nesas datas a Extremadura, é que o evento conta cunha modalidade (paralela pero independiente en canto á inscrición e certificación) de SIMPOSIO VIRTUAL.

Rematando a Xornada monográfica: Novas tecnoloxías e xestión cultural

A photo on FlickrRematada a xornada sobre “Novas tecnoloxías e xestión cultural” cóntovos que pasei un rato ben agradable, tanto co personal da organización como con outros compañeiros relatores e cos asistentes ao obradoiro que me tocou impartir. Despois das cañitas correspondentes, para a casa a descansar.

Poñereivos máis detalles sobre o evento neste Sekeirox; como anticipo: a ligazón a un blog que creamos (Lucía Blanco e máis eu) como apoio aos nosos obradoiros: Obradoiros TiC Interea06

 

Xornadas Monográficas: Novas tecnoloxías e xestión cultural

Hai uns días convidáronme a participar na Xornada monográfica “Novas tecnoloxías e xestión cultural” que terán lugar mañá venres 15 de setembro de 2006, nas salas da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de A Coruña , dentro do Plan Formativo 2006 de Interea. As xornadas van destinadas ao persoal técnico e os responsables políticos da Área de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico - Artístico dos concellos da provincia da Coruña.

Pedíronme que propuxese un obradoiro de creación e xestión de blogs; e iso tentaremos facer durante dúas horas e media. Tras unha, espero que breve, intervención pola miña parte, na que tentarei trasladar o meu parecer sobre o proveito que lle poderían sacar os asistentes a estas ferramentas (e os seus "clientes", que en realidade somos todos os cidadáns); os elementos básicos que compoñen un blog e se nos dese tempo algúns dos elementos complementarios ou tecnoloxías que utilizamos de forma conxunta cos blogs, que dentro da Web 2.0 ou non, nos fan a vida e o noso quefacer diario un pouco máis agradable. Na parte máis "práctica" espero que os asistentes o pasen, polo menos, tan ben coma min "trasteando" con estas ferramentas.

 


1º Encontro de Edublogs

 

 

Os "aulablogueros", "blogfesores", "edubloggers" e todos aqueles interesados no uso das TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicacion) no eido educativo, estamos de enhoraboa.

Dende Aulablog , e coa colaboración de El Tinglado , ven de convocarse o 1º Encontro de Edublogs , a celebrar en Roa de Duero (Burgos) os días 6 e 7 de xulio. A oferta formativa do encontro, conta con participantes de primeira orde que abordarán, en diversos paneis de expertos e obradoiros temas como:

 • A integración das TIC no ensino: a súa situación actual e perspectivas de futuro
 • Os blogs como ferramenta educativa e comunicativa
 • aplicacións educativas dos wikis
 • Recursos multimedia nos blogs
 • Xestión e aproveitamento educativo dos blogs docentes
 • Aprendizaxe virtual con Moodle

Ademais prestarase especial atención ás comunicacións seleccionadas (relacionadas coa integración de TICs en calquera ámbito ou nivel educativo e que xa podedes empezar a enviar) que poderán ser publicadas na web do encontro.

Como peche deste encontro, gustaríanos rematar elaborando unha "Declaración da Ribera" a favor da integración curricular das TIC.

Para participar no encontro xa podes inscribirte. Hai 50 prazas dispoñibles!!

Tedes cumprida información sobre o evento e sobre a inscrición, na web do encontro .

 

Curso sobre Joomla

Está que se sae!!; o "MESTRE" Luis Barriocanal non deixa de sorprendernos gratamente aos que rondamos pola "edusfera".

Nesta ocasión ven de poñer en marcha un curso sobre Joomla (antigo Mambo: CMS que permite desenvolver e manter un sitio dinámico en Internet de forma doada). O curso: "Crea tu web con Joomla", está orientado á instalación, configuración e administración dunha web docente ou unha web de centro.

Este curso, que é gratuito, desenvolverase do 15 de maio ao 30 de xuño e terá como contorno a aula virtual de Aulablog . A titoría, compartida con Lourdes Barroso , complementarase con sesións de chat semanais e un foro permanente para compartir e resolver dúbidas. As persoas, que a través de Aulablog , tiveran a sorte de apuntarse (a inscrición xa está pechada: en pouco máis de 24 horas, houbo 32 matriculados que sobrepasan o cupo inicial previsto), terán o privilexio de aprender e disfrutar con estes magníficos profesionais.

Perdemos todos. Lourdes Taboada

Hoxe é un día triste, para moitos compañeiros do mundo do ensino; para moitos, moitos nenos que quedaron sen a súa mestra; sobre todo para os seus achegados máis próximos, a quen lles mando unha aperta; e tamén para min, que quedei sen unha amiga.

Haberá catorce anos, por estas datas, pedíalle ao meu titor de prácticas da Escola de Formación do Profesorado de EXB da USC, o amigo Lois, que me asignase unha escola na que puidese aprender "moito e de verdade". Non me importaba se me tiña que desprazar moito, se tiña que traballar o dobre,... o que fose con tal de "aprender de verdade" naquelas prácticas de mestre.

E tiven a gran sorte de que me asignaron a escola de Luou, no concello de Teo. Ali atopeime cunha escola diferente, que formaba parte dun CRA (Colexio Rural Agrupado) como outros moitos dos que nos atopamos por Galiza, e polos que tanto loitou.

Aquela escola era diferente, grazas á súa maestra, que tamén era diferente. A súa sinxeleza, clase, dominio da teoría e mestría na práctica, permitíalle manter ilusionados a nenos e pais daquela aldea no seu medrar como persoas; buscando sempre a novidade metodolóxica que mellor se axustase a cada situación. Todo o que facía estaba plenamente razoado e xustificado no papel (incluso as marabillosas improvisacións para aproveitar os acontecementos que xordían no día a día); e o que é máis difícil, encadraba perfectamente as súas propostas (facíao encadrar sen facer ruido) nas formas de facer daquel CRA.

Eu aprendín con ela en tres meses o que non aprendera nun par de anos de escola universitaria. Pero sobre todo aprendín (facendo) que unha boa práctica, susténtase sempre en boas teorías; e que no trato cos nenos, cos compañeiros e cos pais, temos que recurrir sempre ao noso lado máis humano e persoal.

Máis tarde, tiven a sorte de poder traballar con ela nun proxecto editorial, no que aprendín sobre todo a ter en conta o rigor científico, pedagóxico, e o pouso cultural que nos rodea, para deseñar boas propostas didácticas.

Aprendín con ela; abreume as portas da súa casa; acompañoume en momentos bos e malos; aínda que non nos viamos habitualmente sabiamos sempre un do outro; e agora sinto enormemente a perda desta exelentísima profesional e mellor persona, Lourdes Taboada .